آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۸

داده کاوی در فضای مجازی

1

فضای مجازی منجر به ایجاد حجم عظیمی از اطلاعات و به صورت انفجاری شده است. اسامه فیاد (مدیر اسبق دپارتمان داده کاوی یاهو) در زمانی که در اوج فعالیت شرکت یاهو در این کمپانی مشغول به کار بود بیان می کرد که هر روز صبح که کار را آغاز می کردیم با ۱۰ ترابایت داده […]

متغیر تصادفی و توزیع یکنواخت پیوسته

A

تعریف متغیر تصادفی و توزیع یکنواخت پیوسته متغیر تصادفی پیوسته X را در نظر داشته باشید. در صورتیکه تابع چگالی (pdf) این متغیر تصادفی به صورت زیر باشد، گفته می شود که این متغیر تصادفی دارای توزیع یکنواخت (uniform distribution) روی بازه [A, B] است: تابع چگالی فوق مشخص می نماید که: اولا دامنه مقادیر […]

داده کاوی فروشگاه

A

فروشگاه ها منبع عظیمی از داده ها هستند که هر روز با انجام تراکنش های مختلف ایجاد می شوند. این تراکنش های داده ای را به دو گروه کلی می توان تقسیم نمود: الف- تراکنش های داده ای مربوط به تامین اقلام و کالاها در فروشگاه این دسته از تراکنش ها در اثر سفارش دهی […]

متغیر تصادفی و توزیع نرمال استاندارد

A

فرض کنید که X متغیر تصادفی دارای توزیع نرمال استاندارد باشد. احتمال اینکه X بین a و b قرار داشته باشد از رابطه زیر بدست می آید: در صورتیکه در رابطه فوق به جای میانگین عدد صفر و به جای واریانس عدد یک قرار داده شود، یک حالت خاص از توزیع نرمال به نام توزیع […]

داده کاوی در علوم انسانی

A

علوم انسانی دربردارنده طیف وسیعی از رشته ها بوده و درهریک از آنها می توان کاربردهای متنوعی از داده کاوی را برشمرد، مانند: داده کاوی در اقتصاد و علوم اقتصادی داده کاوی در علوم اجتماعی داده کاوی در حسابداری و حسابرسی داده کاوی در زمینه های مختلف رشته حقوق داده کاوی در گردشگری (مدیریت جهانگردی […]

توزیع گاما چیست؟ (توزیع گاما به زبان ساده)

A

فرم کلی توزیع گاما فرض نمایید که متغیر تصادفی X دارای توزیع گاما می باشد. در این صورت تابع چگالی آن (یعنی همان pdf معروف) به صورت زیر می باشد: پارامترهای آلفا و بتا در رابطه فوق که بیان کننده تابع چگالی توزیع گاما می باشد بایستی مثبت (بزرگتر از صفر) باشند. در صورتیکه در […]

داده کاوی در علوم اجتماعی

A

داده کاوی را می توان در حوزه های مختلف علوم اجتماعی و جامعه شناسی به کار برد. از تکنیک های تحلیل داده می توان برای شناسایی الگوهای مربوط به رفتار انسان ها در محیط جامعه بهره برد. داده کاوی را می توان در گرایش مختلف علوم اجتماعی مانند مردم‌شناسی، جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، مطالعات فرهنگی […]

تقریب توزیع دو جمله ای با نرمال

A

می دانیم که میانگین و انحراف استاندارد یک توزیع دوجمله ای با پارامترهای n و p به صورت زیر می باشد: به عنوان مثال شکل زیر هیستوگرام توزیع احتمالی دوجمله ای با پارامترهای n=25 و p=0.6 را نشان می دهد: برای این توزیع میانگین (امید ریاضی) و انحراف استاندارد به صورت زیر بدست می آید: […]

تابع گاما به زبان ساده

A

تابع گاما در آمار و احتمال و شاخه های مختلف ریاضی دارای کاربرد بسیار وسیعی می باشد. به ازای یک مقدار حقیقی آلفا بزرگتر از صفر تابع گاما به صورت زیر تعریف می شود: تابع گاما دارای خواص و ویژگی های بسیار مهم و کاربردی زیر می باشد: ویژگی اول تابع گاما: این خاصیت وجهه […]

تابع چگالی احتمال به زبان ساده

A

متغیر تصادفی پیوسته یک متغیر تصادفی گسسته متغیری است که مقادیر مربوط به آن در یک مجموعه محدود یا یک دنباله نامحدوده ولی شمارش پذیر قرار دارند. متغیر تصادفی پیوسته متغیری است که مقادیر ممکن برای آن در کل و تمام یک بازه بوده و فقط شامل مقادیر گسسته از هم نباشد. به صورت دقیق […]