ترکیب عطفی

ش

یک بچه پر توقع را در نظر بگیرید که پدر و مادر از دست او شاکی و ناراضی هستند. این بچه به هر بهانه ای ابراز نارضایتی و داد و هوار و گریه و زاری کرده و راضی کردن او کار سخت و دشواری است. تا تمامی خواسته های این کودک پرتوقع براورده نشود او راضی نمی شود و براورده شدن بخشی از خواسته ها و انتظارات وی نیز منجر به راضی شدن وی نمی شود.
ترکیب عطفی نیز در واقع همان بچه پرتوقع است و برای درست شدن آن بایستی تمامی گزاره هایی که بین آنها ترکیب عطفی قرار گرفته است، درست باشند و گرنه نتیجه نادرست را برمی گرداند. ترکیب عطفی در واقع همان عملگر AND می باشد که می تواند بین دو یا چند گزاره منطقی برقرار باشد و در صورتیکه درست می باشد که کلیه گزاره ها درست باشند. یعنی درست بودن تعدادی از گزاره ها برای درست بودن نتیجه ترکیب عطفی کفایت نکرده و بایستی تمامی گزاره ها درست باشند تا نتیجه عطفی نیز درست باشد. به زبان دیگر اگر تنها یک گزاره نادرست باشد نتیجه ترکیب عطفی نیز نادرست شده و درست یا نادرست بودن سایر گزاره ها تغییری در نتیجه حاصل نمی نماید.

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.