آزمون‌های تعیین شکل توزیع-آزمون کولموگروف-اسمیرنف

O4qlz

ویدوی آموزشی

https://aparat.com/v/4uaxN

منطق این آزمون بر اساس تابع توزیع تجمعی توزیع مفروض است. در این آزمون تابع توزیع تجمعی تجربی که بر اساس داده‌های مشاهده شده تشکیل می‌شود و با تابع توزیع تجمعی توزیع مفروض مقایسه می‌گردد.

1 18

  • تابع توزیع تجمعی یک تابع صعودی است. البته اکید نیست.
  • تابع توزیع تجمعی مفروض پیوسته است اما تابع توزیع تجمعی تجربی یک تابع گسسته خواهد بود.
  • این آزمون هنگامی کاربرد دارد که هم توزیع و هم پارامترهای آن در فرض صفر مشخص شده باشند.
  • F(x)=f(x<=X)

برای مثال داده‌های یک آزمایش پرتاب تاس را در نظر بگیرید:

2 17

حال برای مقایسه‌ی تابع توزیع تجمعی باید اختلاف و شکاف بین تابع توزیع تجمعی مفروض و تابع توزیع تجمعی رسم شده بررسی شود که در آن بیشینه این تفاضل‌ها انتخاب شده و بصورت زیر آزمون انجام می‌گردد:

3 21

که dα,n با توجه به جدول زیر بدست می‌آید:

4 11

مراحل آزمون کولموگروف-اسمیرنف:

۱- داده‌ها را از کوچک به بزرگ مرتب می‌کنیم.

5 10

۲- و  تمام داده‌ها را بدست می‌آوریم و در جدول ثبت می‌کنیم.

6 9

۳- در صورت نیاز نمودار تابع توزیع تجمعی را ترسیم می‌کنیم.

۴- تفاضل‌ها را محاسبه می‌کنیم و در ستون جدول ثبت می‌کنیم.

7 9

۵- بیشینه تفاضل‌ها را بدست می‌آوریم.

۶- نتیجه‌گیری (قضاوت)

 

نکته: در بدست آوردن مقدار تابع توزیع تجمعی مفروض از جدول‌ها استفاده می‌کنیم. برای مثال اگر توزیع مفروض نرمال با میانگین ۳۰۰۰ و انحراف معیار ۱۰۰ باشد، برای بدست آوردن مقدار تابع توزیع تجمعی نرمال در نقطه ۳۰۵۳.۰۲ بصورت زیر عمل می‌کنیم:

8 5

مثال: داده‌های مربوط به مقاومت کششی یک ماده لاستیکی داده شده است. آیا این داده‌ها دارای توزیع نرمال با میانگین ۳۰۰۰ و انحراف معیار ۱۰۰ هستند؟ سطح معناداری را ۵ درصد در نظر بگیرید.

9 5

پاسخ: طبق مراحل بالا پیش می‌رویم.

10

 

که در نهایت خواهیم داشت:

12 3

در تفسیر یعنی داده‌ها دارای توزیع نرمال با میانگین ۳۰۰۰ و انحراف معیار ۱۰۰ می‌باشند

 

 

 

۴.۹/۵ - (۴۰ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + هشت =