رایگان

یک پروپوزال برگزاری نمایشگاه مناسب دربردارنده اطلاعات کاملی در رابطه با نمایشگاه مورد نظر بوده و ابعاد و جنبه های مربوط به برگزاری آن را به صورت کامل تشریح می نماید.

1- بیان نوع نمایشگاه

در ابتدا باید به صورت شفاف و دقیق مشخص شود که نمایشگاه از چه نوعی است؟ آیا برگزاری یک نمایشگاه عمومی مورد نظر است یا یک نمایشگاه تخصصی؟ آیا نمایشگاه داخلی است یا اینکه بین المللی بوده و قرار است شرکت کنندگان خارجی نیز در این نمایشگاه حضور داشته باشند؟

2- محل فیزیکی برگزاری نمایشگاه

بایستی به صورت مشخص محل یا محل های فیزیکی برگزاری نمایشگاه مشخص شوند. بهتر است که با بیان آدرس دقیق، کروکی و همچنین مسیرهای دسترسی (خصوصا در شهرهای بزرگی مانند تهران) این بخش تکمیل شود.

3- بازه زمانی برگزاری نمایشگاه

بایستی مشخص شود که تقریبا چه بازه زمانی برای برگزاری نمایشگاه در نظر گرفته شده است؟ مثلا ممکن است بازه زمانی مربوط به نیمه دوم بهمن ماه سال 1398 مورد نظر باشد که بایستی قید شود.

4- طول زمان برگزاری نمایشگاه

در این قسمت بایستی مشخص شود که نمایشگاه از ابتدا تا انتها چقدر طول میکشد؟ ممکن است اطلاعات مربوط به این قسمت نیز در هنگام نگارش پروپوزال به صورت تقریبی نوشته شود، مثلا بیان شود که برگزاری نمایشگاه برای مدت دو یا سه روز مورد نظر است.

5- منابع مورد نیاز

در این بخش به بیان انواع منابع مورد نیاز برای برگزاری نمایشگاه پرداخته می شود. مهم ترین منابع مورد نظر در این قسمت، فضای فیزیکی، منابع انسانی و تجهیزات مورد نیاز می باشند.

شناسه محصول: pro36 دسته: