آرشیو برچسب های: همبستگی

همبستگی (Correlation) و آزمون استقلال

Four Correlation Graphs min

همبستگی معیاری از رابطه خطی دو متغیر است. هرچقدر ضریب همبستگی به ۱ یا ۱- نزدیک تر شود، نشان از خطی بودن رابطه دو متغیر دارد. مثبت بودن این مقدار به معنی رابطه خطی مثبت و منفی بودن به معنی رابطه خطی منفی است. برآورد ضریب همبستگی آزمون استقلال  آماره این آزمون بصورت زیر محاسبه […]

رگرسیون خطی

شاخص

رگرسیون خطی بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول مبحث رگرسیون خطی می‌باشد که در ادامه، فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد.   سوال ۱: درصد خلوص اکسیژن بر حسب سطح هیدروکربن موجود در آن برای ۲۰ نمونه اندازه‌گیری و نتایج در جدول زیر ثبت شد:     الف) شیب و […]