آرشیو برچسب های: نوع توزیع

آزمون نیکویی برازش (GOF: Goodness of Fitness)

download

ویدیوی آموزشی https://aparat.com/v/upxrq یکی از مشکلات آزمون کولموگروف-اسمیرنف این است که فرضیه شامل پارامترهای توزیع می‌شود، بنابراین اگر فرض صفر رد شود، تنها مشخص می‌شود که داده‌ها از توزیع مفروض با پارامترهای مفروض پیروی نمی‌کنند، اما مشخص نمی‌گردد که آیا داده‌ها از توزیع مفروض، فارغ از مقدار پارامترها پیروی می‌کنند یا خیر. در چنین مسائلی […]

آزمون‌های تعیین شکل توزیع-آزمون کولموگروف-اسمیرنف

O4qlz

ویدوی آموزشی https://aparat.com/v/4uaxN منطق این آزمون بر اساس تابع توزیع تجمعی توزیع مفروض است. در این آزمون تابع توزیع تجمعی تجربی که بر اساس داده‌های مشاهده شده تشکیل می‌شود و با تابع توزیع تجمعی توزیع مفروض مقایسه می‌گردد. تابع توزیع تجمعی یک تابع صعودی است. البته اکید نیست. تابع توزیع تجمعی مفروض پیوسته است اما […]