آرشیو برچسب های: متغیر تصادفی

تمرینات بخش توزیع نرمال و سایر توزیع‌های نمونه‌ای(تمرین اول)

شاخص

توزیع نرمال و سایر توزیع‌های نمونه‌ای ۱. در مرحله‌ای از تولید یک کالا، باید یک میله استوانه‌ای با سطح مقطع دایره‌ای شکل در داخل یک حفره قرار بگیرد. اندازه‌گیری‌های کنترل کیفیت نشان می‌دهد که توزیع‌های قطر میله و قطر حفره، نرمال با پارامترهای زیر است: قطر میله: میانگین ۵.۰۱ سانتی‌‌متر و انحراف معیار ۰.۰۳  سانتی‌متر […]

تابع توزیع تجمعی در احتمال

تابع توزیع تجمعی

ویرایش: ابوالفضل ملکی – آرزو رحیم‌زاده مترجم: ترانه حجت‌پناه تابع توزیع تجمعی در بسیاری از اوقات می‌خواهیم به ازای بعضی مقادیر معین x، احتمال این که مقدار مشاهده شده از متغیر تصادفی X، حداکثر x باشد را محاسبه کنیم. برای مثال فرض کنید X تعداد تخت‌های پُر در بخش اورژانس یک بیمارستان در زمان مشخصی […]