آرشیو برچسب های: متغیر تصادفی گسسته

تابع توزیع تجمعی در احتمال

تابع توزیع تجمعی

ویرایش: ابوالفضل ملکی – آرزو رحیم‌زاده مترجم: ترانه حجت‌پناه تابع توزیع تجمعی در بسیاری از اوقات می‌خواهیم به ازای بعضی مقادیر معین x، احتمال این که مقدار مشاهده شده از متغیر تصادفی X، حداکثر x باشد را محاسبه کنیم. برای مثال فرض کنید X تعداد تخت‌های پُر در بخش اورژانس یک بیمارستان در زمان مشخصی […]