آرشیو برچسب های: دو پارامتری

آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی نسبت دو جامعه

zp1

ویدیوی آموزشی https://aparat.com/v/gOiSQ   به دلیل نامشخص بودن P۱ و P۲ در انحراف معیار برآوردگر نقطه‌ای، آن‌ها را با Phat1 و Phat2  تقریب می‌زنیم. در آزمون فرض برابری نسبت دو جامعه، برای محاسبه آماره طبق فرض صفر  H۰  P۱-P۲=P، پارامتر P را با Phat که حاصل ادغام دو جامعه است تقریب می‌زنیم.   مثال: برای سنجش […]

آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی واریانس دو توزیع نرمال

download 1 1

ویدوی آموزشی https://aparat.com/v/9RJmO     متغیر تصادفی F دارای دو پارامتر مجهول σ۱۲ و σ۲۲ است. برای ترتیب دادن آزمون فرض، به آماره نیاز داریم و در اینجا برای بدست آوردن آماره، با توجه به فرض صفر، نسبت δ۲=σ۲۲ /σ۱۲ را مقداردهی می‌کنیم که در آزمون برابری واریانس دو جامعه، این مقدار برابر یک خواهد بود. […]

حالت ۲-۲) آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی میانگین دو توزیع نرمال در صورت مجهول بودن واریانس‌ها

10

ویدوی آموزشی برای حالت ۲-۲-۱ https://aparat.com/v/zRXlf ویدوی آموزشی برای حالت ۲-۲-۲ https://aparat.com/v/yBRpE حالت خاص ۲-۲-۱) برابر بودن واریانس‌ها:  σ۱۲=σ۲۲=σ   مثال: دو کاتالیست مورد آزمایش قرار گرفته اند و بر اساس آزمایش انجام شده نتایج زیر بدست آمده است: در شرایط فعلی از کاتالیست شماره ۱ استفاده می‌شود اما کاتالیست شماره ۲ نیز قابل قبول […]

حالت ۲-۱) آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی میانگین دو توزیع نرمال در صورت معلوم بودن واریانس‌ها

8

ویدیو آموزشی https://www.aparat.com/v/2rh8f   متغیر تصادفی Z دارای دو پارامتر مجهول μ۱ و μ۲ است. برای ترتیب دادن آزمون فرض، به آماره نیاز داریم و در اینجا برای بدست آوردن آماره، با توجه به فرض صفر، تفاضل Δ۰=μ۱-μ۲  را مقداردهی می‌کنیم که بر اساس این مقداردهی یک دو حالت عمومی و خاص خواهیم داشت.   […]