آرشیو برچسب های: خطای نوع دوم

آزمون فرض یک پارامتری (Hypothesis Testing)

1

در برآورد فاصله‌ای نشان داده شد که چگونه یک پارامتر از جامعه را می‌توان با داده‌های نمونه، بصورت یک بازه‌ تخمین زد. در موقعیتی متقابل، نوع دیگری از مساله در زمینه استنتاج آماری روی می‌دهد. ادعاهایی در مورد پارامتری از جامعه وجود دارد و باید با استفاده از داده‌های نمونه، ادعای درست را تعیین کرد. […]

نمونه‌ سوالات آزمون فرض تک‌پارامتری

آزمون فرض تک پارامتری

آزمون فرض تک‌پارامتری بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول آزمون فرض تک‌پارامتری می‌باشد که در ادامه، فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد.   سوال ۱: طول عمر یک نوع باتری را می‌توان با توزیع نرمال با σ=۱.۲۵ تخمین زد. میانگین عمر یک نمونه ۱۰تایی از این باتری‌ها برابر ۴۰.۵ ساعت […]