آرشیو برچسب های: توزیع

آزمون‌های تعیین شکل توزیع-آزمون کولموگروف-اسمیرنف

O4qlz

ویدوی آموزشی https://aparat.com/v/4uaxN منطق این آزمون بر اساس تابع توزیع تجمعی توزیع مفروض است. در این آزمون تابع توزیع تجمعی […]

شناسایی توزیع عبارت‌های آماری

توزیع آماری

شناسایی توزیع عبارت‌های آماری مختلف بسیار مهم است و باید توجه کرد که بسیاری از عبارات تحت شرایط خاصی دارای […]