آرشیو برچسب های: توزیع

آزمون‌های تعیین شکل توزیع-آزمون کولموگروف-اسمیرنف

O4qlz

ویدوی آموزشی https://aparat.com/v/4uaxN منطق این آزمون بر اساس تابع توزیع تجمعی توزیع مفروض است. در این آزمون تابع توزیع تجمعی تجربی که بر اساس داده‌های مشاهده شده تشکیل می‌شود و با تابع توزیع تجمعی توزیع مفروض مقایسه می‌گردد. تابع توزیع تجمعی یک تابع صعودی است. البته اکید نیست. تابع توزیع تجمعی مفروض پیوسته است اما […]

شناسایی توزیع عبارت‌های آماری

توزیع آماری

شناسایی توزیع عبارت‌های آماری مختلف بسیار مهم است و باید توجه کرد که بسیاری از عبارات تحت شرایط خاصی دارای توزیع هستند و در حالت کلی از توزیعی پیروی نمی‌کنند. از X و Y که دارای توزیع نرمال هستند، تعدادی نمونه می‌گیریم. هدف پیدا کردن توزیع عبارت‌های آماری زیر می‌باشد.         پاسخ: […]