آرشیو برچسب های: برآورد پارامتر

تمرینات برآورد نقطه‌ای(تمرین دوم)

شاخص

برآورد نقطه‌ای پارامتر ۱. فرض کنید T۱ و T۲ برآوردکننده‌های θ هستند. اگر شرایط زیر برقرار باشند، کدام یک از آن‌ها برآوردکننده‌های بهتری برای θ می‌باشد؟ چرا؟     ۲. اگر D دارای توزیع پوآسون با پارامتر θ باشد. با روش MLE، مقدار پارامتر θ را برآورد کنید.      راهنمایی: تابع جرم احتمال توزیع پوآسون […]