آرشیو برچسب های: برآوردگر

برآورد فاصله‌ای (Interval Estimation)

برآورد فاصله ای

در برآورد نقطه‌ای، برابر بودن تخمین پارامتر با مقدار واقعی پارامتر مجهول بسیار نامحتمل است. از سوی دیگر، برآوردگری مانند Xbar نمی‌تواند بیان کند که واقعا چقدر به میانگین واقعی جامعه نزدیک است. از همین جهت، گزارش نتایج آزمایش بصورت یک برآورد نقطه‌ای و تنها یک عدد، چندان جذاب نیست. بازه اطمینان (Confidence Interval): یک […]

برآوردگر (Estimator)

table 01

برآوردگر در آمار، به دنبال ذهنیت و برآوردی از واقعیت مسائل هستیم. از آنجا که واقعیت مسائل مورد توجه در آمار بطور دقیق مشخص نبوده و مجهول هستند، بنابراین به دنبال برآوردگرها که نگاشتی از مشاهدات هستند می‌‌رویم تا این تصور و ذهنیت را از مجهول ارائه دهند. برای مثال در رانندگی در مه، دو […]