آرشیو برچسب های: احتمال شرطی

قانون بیز در احتمال

شاخص

مترجم: سید مهدی باغی ویرایش: ابوالفضل ملکی قانون بیز محاسبه احتمال پسین (P(Aj|B از احتمالات پیشین داده شده(P(Ai و احتمال شرطی(P(B|Ai پرکاربرد است. قانون عمومی برای چنین محاسباتی که در واقع تنها یک کاربرد ساده از قانون ضرب است، به توماس بیز فقید برمی‌گردد که در قرن هجدهم زندگی می‌کرد. برای بیان آن ما ابتدا […]

احتمال شرطی

تصویر شاخص

مترجم: سید مهدی باغی ویرایش: ابوالفضل ملکی احتمال شرطی احتمال رخداد پیشامدهای مختلف، به اطلاعاتی در مورد وضعیت آزمایش که از قبل مشخص است، بستگی دارد. پس از انتساب‌ اولیه مقادیر احتمال، ممکن است اطلاعات جزئی مربوط به نتیجه آزمایش در دسترس قرار بگیرد. چنین اطلاعاتی ممکن است باعث شود که ما در بعضی از […]