آرشیو برچسب های: آزمون کولموگروف-اسمیرنف

آزمون‌های تعیین شکل توزیع-آزمون کولموگروف-اسمیرنف

O4qlz

ویدوی آموزشی https://aparat.com/v/4uaxN منطق این آزمون بر اساس تابع توزیع تجمعی توزیع مفروض است. در این آزمون تابع توزیع تجمعی تجربی که بر اساس داده‌های مشاهده شده تشکیل می‌شود و با تابع توزیع تجمعی توزیع مفروض مقایسه می‌گردد. تابع توزیع تجمعی یک تابع صعودی است. البته اکید نیست. تابع توزیع تجمعی مفروض پیوسته است اما […]

آنالیز واریانس و آزمون‌های نیکویی برازش

شاخص

آنالیز واریانس و آزمون‌های نیکویی برازش بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول مبحث آنالیز واریانس و آزمون‌های نیکویی برازش می‌باشد که در ادامه، فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد.   سوال ۱: یک مهندس برق مایل است تا اثر پنج نوع پوشش مختلف کاتد را در لامپ پرتو کاتدی بررسی […]