آرشیو برچسب های: آزمون فرض

آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی نسبت دو جامعه

zp1

ویدیوی آموزشی https://aparat.com/v/gOiSQ   به دلیل نامشخص بودن P۱ و P۲ در انحراف معیار برآوردگر نقطه‌ای، آن‌ها را با Phat1 و Phat2  تقریب می‌زنیم. در آزمون فرض برابری نسبت دو جامعه، برای محاسبه آماره طبق فرض صفر  H۰  P۱-P۲=P، پارامتر P را با Phat که حاصل ادغام دو جامعه است تقریب می‌زنیم.   مثال: برای سنجش […]

آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی واریانس دو توزیع نرمال

download 1 1

ویدوی آموزشی https://aparat.com/v/9RJmO     متغیر تصادفی F دارای دو پارامتر مجهول σ۱۲ و σ۲۲ است. برای ترتیب دادن آزمون فرض، به آماره نیاز داریم و در اینجا برای بدست آوردن آماره، با توجه به فرض صفر، نسبت δ۲=σ۲۲ /σ۱۲ را مقداردهی می‌کنیم که در آزمون برابری واریانس دو جامعه، این مقدار برابر یک خواهد بود. […]

آزمون مقایسات زوجی

download 1

ویدیوی آموزشی https://aparat.com/v/3usEC   این مورد از آزمون‌های فرض دو پارامتری در بررسی تاثیر یک عامل بر روی میانگین پارامتر مورد مطالعه رخ می‌دهد، درحالی که عامل‌های تاثیرگذاری دیگری نیز وجود دارند که حذف اثر آنها را امکان پذیر نیست و بی‌توجهی به آنها نتایج را دچار اشتباه می‌کند. از این رو، مشاهدات از دو […]

حالت ۲-۲) آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی میانگین دو توزیع نرمال در صورت مجهول بودن واریانس‌ها

10

ویدوی آموزشی برای حالت ۲-۲-۱ https://aparat.com/v/zRXlf ویدوی آموزشی برای حالت ۲-۲-۲ https://aparat.com/v/yBRpE حالت خاص ۲-۲-۱) برابر بودن واریانس‌ها:  σ۱۲=σ۲۲=σ   مثال: دو کاتالیست مورد آزمایش قرار گرفته اند و بر اساس آزمایش انجام شده نتایج زیر بدست آمده است: در شرایط فعلی از کاتالیست شماره ۱ استفاده می‌شود اما کاتالیست شماره ۲ نیز قابل قبول […]

حالت ۲-۱) آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی میانگین دو توزیع نرمال در صورت معلوم بودن واریانس‌ها

8

ویدیو آموزشی https://www.aparat.com/v/2rh8f   متغیر تصادفی Z دارای دو پارامتر مجهول μ۱ و μ۲ است. برای ترتیب دادن آزمون فرض، به آماره نیاز داریم و در اینجا برای بدست آوردن آماره، با توجه به فرض صفر، تفاضل Δ۰=μ۱-μ۲  را مقداردهی می‌کنیم که بر اساس این مقداردهی یک دو حالت عمومی و خاص خواهیم داشت.   […]

آزمون فرض و فواصل اطمینان برای دو پارامتر

12 2

تا پیش از این، فواصل اطمینان و آزمون فرض برای پارامتری از یک جامعه ارائه شدند. در این قسمت، مطالب بیان شده برای دو پارامتر از دو جامعه مختلف گسترش داده می‌شوند. از آنجا که آزمون فرض و برآورد فاصله‌ای دو روی یک سکه اند، برای قسمت دو پارامتری در کنار هم بررسی می‌شوند. کاربرد […]

ارتباط آزمون فرض و برآورد فاصله‌ای

download

آزمون فرض و برآورد فاصله‌ای دو روی یک سکه اند. بدست آوردن یک فاصله اطمینان و انجام یک آزمون فرض بر اساس مفهومی واحد بنا شده است و صرفا برای منظورهای متفاوتی به کار می‌روند. فاصله اطمینان برای تخمین پارامتر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که آزمون فرض برای تصمیم‌گیری در مورد […]

P-Value

4 4

P-Value عبارت است از کوچکترین مقدار سطح معناداری که منجر به رد فرض صفر با توجه به داده‌های ارائه شده می‌شود. در حقیقت پی-مقدار، مقداری از سطح معناداری آزمون است با فرض اینکه آماره فعلی در مرز منطقه پذیرش و رد شدن قرار دارد. بنابراین در صورتی که سطح معناداری از آن بیشتر باشد، آماره […]

آزمون فرض بر روی واریانس یک توزیع نرمال

4 3

  مثال: یک ماشین فیلینگ برای پر کردن بطری‌ها با یک نوشیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک نمونه تصادفی به اندازه ۲۰ بطری گرفته شده و S۲ به اندازه ۰.۰۱۵۲ بدست آمده است. در صورتی که واریانس فرآیند پرکردن بطری‌ها از ۰.۰۱ بیشتر شود، نسبت غیر قابل قبولی از بطری‌ها دچار مشکل اورفیل یا اندرفیل […]

آزمون فرض بر روی میانگین یک توزیع نرمال در صورت مجهول بودن واریانس

4 1

  مثال: جومونگ ادعا کرده که میانگین خلوص نمک در معدن گوگوریو از ۰.۸۲ بیشتر نمی‌شود. به منظور بررسی صحت ادعای وی نمونه گیری انجام شده است و اطلاعات نمونه به شرح زیر است. ادعای جومونگ را در سطح معناداری %۵ ‌به آزمایش بگذارید.     پسندیدم نپسندیدم