آرشیو برچسب های: آزمون فرض

آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی نسبت دو جامعه

zp1

ویدیوی آموزشی https://aparat.com/v/gOiSQ   به دلیل نامشخص بودن P۱ و P۲ در انحراف معیار برآوردگر نقطه‌ای، آن‌ها را با Phat1 […]

آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی واریانس دو توزیع نرمال

download 1 1

ویدوی آموزشی https://aparat.com/v/9RJmO     متغیر تصادفی F دارای دو پارامتر مجهول σ۱۲ و σ۲۲ است. برای ترتیب دادن آزمون […]

آزمون مقایسات زوجی

download 1

ویدیوی آموزشی https://aparat.com/v/3usEC   این مورد از آزمون‌های فرض دو پارامتری در بررسی تاثیر یک عامل بر روی میانگین پارامتر […]

حالت ۲-۲) آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی میانگین دو توزیع نرمال در صورت مجهول بودن واریانس‌ها

10

ویدوی آموزشی برای حالت ۲-۲-۱ https://aparat.com/v/zRXlf ویدوی آموزشی برای حالت ۲-۲-۲ https://aparat.com/v/yBRpE حالت خاص ۲-۲-۱) برابر بودن واریانس‌ها:  σ۱۲=σ۲۲=σ   […]

حالت ۲-۱) آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی میانگین دو توزیع نرمال در صورت معلوم بودن واریانس‌ها

8

ویدیو آموزشی https://www.aparat.com/v/2rh8f   متغیر تصادفی Z دارای دو پارامتر مجهول μ۱ و μ۲ است. برای ترتیب دادن آزمون فرض، […]

آزمون فرض و فواصل اطمینان برای دو پارامتر

12 2

تا پیش از این، فواصل اطمینان و آزمون فرض برای پارامتری از یک جامعه ارائه شدند. در این قسمت، مطالب […]

ارتباط آزمون فرض و برآورد فاصله‌ای

download

آزمون فرض و برآورد فاصله‌ای دو روی یک سکه اند. بدست آوردن یک فاصله اطمینان و انجام یک آزمون فرض […]

آزمون فرض بر روی واریانس یک توزیع نرمال

4 3

  مثال: یک ماشین فیلینگ برای پر کردن بطری‌ها با یک نوشیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک نمونه تصادفی به […]

آزمون فرض بر روی میانگین یک توزیع نرمال در صورت مجهول بودن واریانس

4 1

  مثال: جومونگ ادعا کرده که میانگین خلوص نمک در معدن گوگوریو از ۰.۸۲ بیشتر نمی‌شود. به منظور بررسی صحت […]