آرشیو برچسب های: آزمون فرض واریانس

آزمون فرض بر روی واریانس یک توزیع نرمال

4 3

  مثال: یک ماشین فیلینگ برای پر کردن بطری‌ها با یک نوشیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک نمونه تصادفی به اندازه ۲۰ بطری گرفته شده و S۲ به اندازه ۰.۰۱۵۲ بدست آمده است. در صورتی که واریانس فرآیند پرکردن بطری‌ها از ۰.۰۱ بیشتر شود، نسبت غیر قابل قبولی از بطری‌ها دچار مشکل اورفیل یا اندرفیل […]

تمرینات آزمون فرض تک‌پارامتری(تمرین چهارم)

شاخص

آزمون فرض تک‌پارامتری ۱. از یک نمونه ۵۰۰تایی از کدهای پستی دست نویس، ۴۶۶ مورد توسط سیستم کامپیوتری مورد استفاده در اداره پست به صورت کاملا صحیح خوانده شد. اداره پست می‌خواهد اطمینان حاصل کند حداقل ۹۰% از نوشته‌ها صحیح خوانده می‌شوند. آیا داده‌های موجود در سطح اطمینان ۰.۹۵ این نرخ را تایید می‌کند؟ ۲. […]