آرشیو برچسب های: آزمون فرض دو پارامتری

آزمون فرض و فواصل اطمینان برای دو پارامتر

12 2

تا پیش از این، فواصل اطمینان و آزمون فرض برای پارامتری از یک جامعه ارائه شدند. در این قسمت، مطالب بیان شده برای دو پارامتر از دو جامعه مختلف گسترش داده می‌شوند. از آنجا که آزمون فرض و برآورد فاصله‌ای دو روی یک سکه اند، برای قسمت دو پارامتری در کنار هم بررسی می‌شوند. کاربرد […]

تمرینات آزمون فرض دو پارامتری

شاخص

آزمون فرض دو ‌پارامتری ۱. در یک بررسی علمی آزمونی از خانواده‌هایی که صاحب فرزند دوقلو بودند به عمل آمد تا مشخص شود آیا رابطه معناداری میان ترتیب به دنیا آمدن نوزادان دوقلو و بهره هوشی آن‌ها وجود دارد یا خیر. نتایج آزمون هوش در جدول زیر آمده: بر اساس داده‌های بالا آیا می‌توان ادعا […]

تمرینات برآورد فاصله‌ای دو پارامتری

شاخص

برآورد فاصله‌ای دو ‌پارامتری ۱. برای بررسی قطر میله‌های استیل ساخته شده توسط دو ماشین نمونه‌هایی گرفته و اطلاعات آن در جدول زیر ثبت شد: فاصله اطمینان ۹۵% را برای نسبت انحراف معیار قطر قطعات تولید شده توسط ماشین اول به ماشین دوم را محاسبه کنید. ۲. طول فاصله اطمینان ۹۵ درصدی برای اختلاف میانگین […]

آزمون فرض دوپارامتری

شاخص

آزمون فرض دوپارامتری بخش زیر شامل چند نمونه سوال حول آزمون فرض دوپارامتری می‌باشد که در ادامه، فایل این سوالات به همراه پاسخ قرار داده خواهد شد.   سوال ۱: قطر میله‌های استیل ساخته شده توسط دو ماشین مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی دو نمونه به اندازه‌های به ترتیب ۱۵ و ۱۷ و […]