آرشیو دسته بندی: مقالات آمار و احتمال

تابع چگالی احتمال به زبان ساده

A

متغیر تصادفی پیوسته یک متغیر تصادفی گسسته متغیری است که مقادیر مربوط به آن در یک مجموعه محدود یا یک دنباله نامحدوده ولی شمارش پذیر قرار دارند. متغیر تصادفی پیوسته متغیری است که مقادیر ممکن برای آن در کل و تمام یک بازه بوده و فقط شامل مقادیر گسسته از هم نباشد. به صورت دقیق […]

استانداردسازی (نرمال سازی) متغیرهای تصادفی

A

متغیر تصادفی X دارای توزیع نرمال و با میانگین و واریانس مشخص به صورت زیر را در نظر بگیرید: می توان با یک تغییر متغیر زیر، متغیر تصادفی X را به نرمال استاندارد تبدیل نمود: این تغییر متغیر موجب تغییر مقدار میانگین (امید ریاضی) و واریانس متغیر تصادفی جدید حاصله می شود به طوریکه: کم […]

آمار به انگلیسی

A

مرتبط ترین واژه معادل با کلمه آمار در زبان انگلیسی، Statistics می باشد. همچنین آمار مهندسی نیز Engineering Statistics گفته می شود. آمار کاربردی نیز با معادل Applied Statistics در زبان انگلیسی مشخص می شود.  پسندیدم نپسندیدم

احتمال به انگلیسی

A

برای واژه احتمال واژگان مختلفی در زبان انگلیسی وجود دارد که متناسب ترین آنها در فضای مبحث آمار و احتمال واژه Probability می باشد. همچنین برای تئوری احتمال نیز عبارت معادل Probability Theory به کار برده می شود.  پسندیدم نپسندیدم

تعریف زیر مجموعه با مثال

A

رابطه زیر مجموعه بودن بین دو مجموعه رخ می دهد. اگر A زیر مجموعه B باشد بدین معناست که: هم A و هم B هر دو مجموعه می باشند. هر عضوی که در a وجود دارد در b نیز مشاهده می شود. ممکن است مجموعه b شامل اعضای اضافی نیز باشد که در مجموعه a […]

نقیض گزاره

A

نقیض از ریشه نقض می آید و همان طور که از اسم آن مشخص است نقیض عملگری است که ارزش یک گزاره را به نقطه مقابل آن تبدیل می نماید. یعنی اگر گزاره درست باشد عملگر نقیض موجب تبدیل گزاره از درست به نادرست می شود. همچنین بالعکس اگر یک گزاره نادرست باشد عملگر نقیض […]

ترکیب شرطی دو گزاره

A

فرض کنید یکی از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه در برنامه های تبلیغاتی خود اعلام می نماید که اگر در انتخابات پیروز شده و سمت ریاست جمهوری را بدست آورد، یک برنامه جامع برای کاهش نرخ بیکاری اجرا نماید. با شنیدن این وعده انتخاباتی دو موضوع رخ می دهد: در صورتیکه […]

ترکیب دو شرطی دو گزاره

A

دو دوست صمیمی به نام های علی و حسین را در نظر بگیرید که در کلیه مهمانی ها و سفرها و … با هم شرکت می کنند و مانند دو برادر به هم نزدیک می باشند. گروه دوستان یک برنامه بوم گردی برای تعطیلات ماه آینده را در نظر دارند و با علی تماس می […]

چارک چیست؟ (چارک به زبان ساده)

A

در آمار چارک ها نماینده هایی هستند که برای نشان دادن وضعیت و ارائه اطلاعات خلاصه در رابطه با یک مجموعه داده، ارائه می شوند. چارک اول مشاهده ای از مجموعه داده های مورد بررسی است که یک چهارم داده ها (یعنی ۲۵ درصد مشاهدات) از آن کوچکتر و سه چهارم داده ها (یعنی ۷۵ […]

میانگین موزون چیست؟ (مفهوم میانگین موزون)

A

فرض کنید از دست یکی از دوستان صمیمی و قدیمی خود در یک ماه گذشته دوبار ناراحت شدید. بار اول زمانی بوده که دوست شما یک شوخی نابجا در جلوی دوستان دیگر با شما کرده و بار دوم مربوط به یک بروز یک دعوای شدید و درگیری فیزیکی بوده که در آن دوست تان به […]