همبستگی (Correlation) و آزمون استقلال

Four Correlation Graphs min

همبستگی معیاری از رابطه خطی دو متغیر است. هرچقدر ضریب همبستگی به ۱ یا ۱- نزدیک تر شود، نشان از […]

آزمون نیکویی برازش (GOF: Goodness of Fitness)

download

ویدیوی آموزشی https://aparat.com/v/upxrq یکی از مشکلات آزمون کولموگروف-اسمیرنف این است که فرضیه شامل پارامترهای توزیع می‌شود، بنابراین اگر فرض صفر […]

آزمون‌های تعیین شکل توزیع-آزمون کولموگروف-اسمیرنف

O4qlz

ویدوی آموزشی https://aparat.com/v/4uaxN منطق این آزمون بر اساس تابع توزیع تجمعی توزیع مفروض است. در این آزمون تابع توزیع تجمعی […]

آنالیز واریانس (ANOVA: Analysis of Variance)

ANOVA logo

ویدیوی آموزشی https://aparat.com/v/8mZ6c با استفاده از این روش، تغییرات میان دسته‌های مختلف بررسی می‌شود. در آزمون‌‌های دو پارامتری، تنها دو […]

رگرسیون (Regression)

1 EGGSComC0XLWPGq oSHV g

لینک ویدیوی آموزشی https://aparat.com/v/InWgG آموزش استفاده از ماشین حساب https://www.aparat.com/v/MLocJ بسیاری از مسائل در مهندسی و علوم شامل مطالعه، تجزیه […]

آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی نسبت دو جامعه

zp1

ویدیوی آموزشی https://aparat.com/v/gOiSQ   به دلیل نامشخص بودن P۱ و P۲ در انحراف معیار برآوردگر نقطه‌ای، آن‌ها را با Phat1 […]

آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی واریانس دو توزیع نرمال

download 1 1

ویدوی آموزشی https://aparat.com/v/9RJmO     متغیر تصادفی F دارای دو پارامتر مجهول σ۱۲ و σ۲۲ است. برای ترتیب دادن آزمون […]

آزمون مقایسات زوجی

download 1

ویدیوی آموزشی https://aparat.com/v/3usEC   این مورد از آزمون‌های فرض دو پارامتری در بررسی تاثیر یک عامل بر روی میانگین پارامتر […]

حالت ۲-۲) آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی میانگین دو توزیع نرمال در صورت مجهول بودن واریانس‌ها

10

ویدوی آموزشی برای حالت ۲-۲-۱ https://aparat.com/v/zRXlf ویدوی آموزشی برای حالت ۲-۲-۲ https://aparat.com/v/yBRpE حالت خاص ۲-۲-۱) برابر بودن واریانس‌ها:  σ۱۲=σ۲۲=σ   […]

حالت ۲-۱) آزمون فرض و فاصله اطمینان برای مقایسه‌ی میانگین دو توزیع نرمال در صورت معلوم بودن واریانس‌ها

8

ویدیو آموزشی https://www.aparat.com/v/2rh8f   متغیر تصادفی Z دارای دو پارامتر مجهول μ۱ و μ۲ است. برای ترتیب دادن آزمون فرض، […]