متمم یک پیشامد

A

فرض کنید که:

  • S: نشان دهنده فضای نمونه می باشد.
  • A: یک پیشامد باشد (که طبیعتا زیرمجموعه ای از این فضای نمونه S است).

در این صورت متمم پیشامد A قسمتی از فضای نمونه است که در A نباشد که به دو صورت زیر نشان داده می شود:

1

به بیان دیگر فضای نمونه در این حالت به دو قسمت پیشامد A و متمم پیشامد A افراز می شود. پس دو حالت زیر اتفاق می افتد:

  • هرچه که در A است در متمم A نیست و بالعکس. پس اشتراک یک پیشامد و متمم آن تهی است. به بیان دیگر یک پیشامد و متمم آن ناسازگار می باشند.
  • اجتماع یک پیشامد و متمم آن برابر با کل فضای نمونه می شود.

مثال از متمم یک پیشامد:

فرض کنید A پیشامد این است که اعداد اول کمتر از ۵ در پرتاب یک تاس ظاهر شوند. در این صورت متمم A را بدست آورید.

پاسخ مثال از متمم یک پیشامد:

اعضای پیشامد A به صورت زیر می باشند:

A={2, 3}

متمم پیشامد A شامل سایر اعداد به جز اعداد اول کمتر از ۵ می باشد. پس متمم پیشامد A برابر با کل اعداد از ۱ تا ۶ به جز ۲ و ۳ می باشند. پس داریم:

2

۲.۸/۵ - (۱۱ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − 4 =