تمرینات برآورد نقطه‌ای(تمرین دوم)

شاخص

برآورد نقطه‌ای پارامتر

۱. فرض کنید T۱ و T۲ برآوردکننده‌های θ هستند. اگر شرایط زیر برقرار باشند، کدام یک از آن‌ها برآوردکننده‌های بهتری برای θ می‌باشد؟ چرا؟

 

سوال 1

 

۲. اگر D دارای توزیع پوآسون با پارامتر θ باشد. با روش MLE، مقدار پارامتر θ را برآورد کنید.

     راهنمایی: تابع جرم احتمال توزیع پوآسون برابر است با: 

 

سوال 2

۳. نوع توزیع زیر را به همراه پارامترهای مربوطه تعیین نمایید.

     توجه: در صورت مشخص نبودن فرم کلی توزیع،‌روی حالات خاص آن بحث کنید.

Screenshot 41

رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.