آمار و احتمال مهندسی

A

آمار و احتمال یکی از دروس پایه ای در بسیاری از رشته های مهندسی و علوم پایه به شمار می آید. در این مقاله به بررسی و تشریح رئوس و سرفصل های این درس پرداخته می شود. به جهت حفظ شفافیت در دو قسمت جدا ابتدا رئوس مطالب درس احتمال مهندسی و سپس سرفصل های درس آمار مهندسی بیان می شود. لازم به ذکر است که در برخی از رشته ها نظیر مهندسی صنایع این مبحث در دو درس جداگانه به صورت احتمال مهندسی (۳ واحد) و آمار مهندسی (۳ واحد) ارائه می شود. ولی در بسیاری از رشته های مهندسی نیز این مباحث به صورت یکپارچه در یک درس ۳ واحدی تحت عنوان آمار و احتمال مهندسی ارائه می گردد. 

سرفصل درس احتمال مهندسی

 • آنالیز ترکیبیاتی

در مبحث آنالیز ترکیبیاتی ابتدا به اصول اساسی شمارش پرداخته می شود. مهم ترین اصول شمارش مورد بحث در این قسمت، اصل ضرب و اصل جمع می باشند. سپس جایگشت ها و ترکیب ها مورد  بررسی قرار می گیرند. در نهایت به بیان ضرایب دوجمله ای و چندجمله ای پرداخته می شود. 

 • اصول و مبانی احتمال

در این مبحث ابتدا آزمایش تصادفی مورد نظر قرار گرفته و به بیان فضای نمونه و پیشامدها در ارتباط با آزمایش تصادفی پرداخته می شود. سپس به بیان قوانین دمورگان در رابطه با پیشامدهای تصادفی اقدام می گردد. 

 • متغیرهای تصادفی و توزیع های احتمالی گسسته
 • متغیرهای تصادفی و توزیع های احتمالی پیوسته
 • توزیع های احتمالی توام برای متغیرهای تصادفی
 • معیارهای مرکزیت و پراکندگی توزیع ها و متغیرهای تصادفی
 • قضایا و قوانین اصلی

سرفصل درس آمار مهندسی

 • آمار توصیفی
 • توزیع های نمونه ای
 • برآورد نقطه ای
 • فواصل اطمینان برای یک نمونه (پارامترهای یک جامعه)
 • آزمون فرض بر روی یک نمونه (پارامترهای یک جامعه)
 • فواصل اطمینان برای دو نمونه (پارامترهای دو جامعه)
 • آزمون فرض بر روی دو نمونه (پارامترهای دو جامعه)
 • همبستگی و رگرسیون خطی
 • آنالیز واریانس (ANOVA)
 • آزمون های تعیین شکل توزیع
رای دادن به این post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 1 =